Het project Leerling 2020 van de VO-raad is onderdeel van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT en wordt uitgevoerd door Schoolinfo. Het Doorbraakproject is een initiatief van het ministerie van EZ en het ministerie van OCW in samenwerking met de PO-Raad en de VO-raad.

Het doel van het Doorbraakproject is om in 2017 scholen beter in staat te stellen met ICT en digitaal lesmateriaal te werken, zodat leerlingen het maximale uit hun talenten kunnen halen. Door vraag en aanbod van school en aanbieder bij elkaar te brengen wordt deze ambitie bereikt. In de programmalijn ‘school’ staan vragen over gepersonaliseerd leren van scholen – de leerlingen, de docenten, de schoolleider en het schoolbestuur – centraal. Scholen worden ondersteund bij het versnellen van gepersonaliseerd leren in de school én er wordt gezorgd dat andere scholen vervolgens kunnen leren van de opgedane ervaringen.

Naast de programmalijn ‘school’, is er ook de programmalijn ‘keten’ en programmalijn ‘landelijk’.

Doorbraakproject Onderwijs en ICT

Meer informatie vind je in het Plan van aanpak en de animatie.

Om de beweging van gepersonaliseerd leren te versnellen richt Leerling 2020 leerlabs in (‘diepteaanpak’). Daarnaast worden kennisuitwisseling en ontmoeting georganiseerd om de beweging in de sector verder te brengen (‘breedteaanpak’). Praktijkvoorbeelden van gepersonaliseerd leren worden in kaart gebracht en gedeeld op deze website. De vragen van scholen en randvoorwaarden voor gepersonaliseerd leren worden verzameld en ingebracht bij de andere programmalijnen uit het Doorbraakproject. Zo kunnen we vanuit de vraag van scholen de markt tot innovatie bewegen en het aanbod veranderen naar de wensen van scholen.

Wat is een leerlab?
Een leerlab bestaat uit een groep scholen, die gezamenlijk aan de slag gaan met een vraagstuk rondom gepersonaliseerd leren. Het doel van een leerlab is dat scholen het gepersonaliseerd leren dat zij voor ogen hebben, ook daadwerkelijk in de praktijk gaan realiseren. De docent krijgt de ruimte om de innovatie in de klas daadwerkelijk uit te voeren. Leerlabs richten zich op vraagstukken (“versnellingsvraagstukken”) van gepersonaliseerd leren waarbij het leren van de leerling centraal staat. Dit kan variëren van het gebruik van digitale leermiddelen tot de rol van de docent in de klas.

De eerste tien leerlabs bestaande uit zes scholen zijn in maart 2015 van start gegaan. In april 2016 zijn 80 scholen verdeeld over 12 leerlabs gestart en in september 2016 start de laatste serie van tien leerlabs. In deze folder vind je een overzicht van alle deelnemende scholen.

In deze animatie komen de tien leerlabs die in maart 2015 zijn gestart in vogelvlucht voorbij.


Welke ondersteuning krijgen scholen?

Elk leerlab wordt ondersteund door een leerlabteam vanuit Leerling 2020. Dit team begeleidt in overleg met (de voorzitter van) het leerlab bij procesmatige zaken, zoals het opstellen van het plan van aanpak van het leerlab, het organiseren van bijeenkomsten, de toegang tot ondersteuning.

-In ieder leerlab wijzen de scholen een coach aan. De keuze voor een coach, de manier waarop hij of zij wordt ingezet en de vorm van de begeleiding bepalen de scholen in samenspraak met elkaar en het leerlabteam.
-Vanuit het project Leerling 2020 bestaan er nog twee projectlijnen die ondersteuning bieden. De projectlijn Kennisuitwisseling richt zich op het delen van de resultaten van een school met andere scholen. Zij kunnen worden ingezet om een bestaand traject beschikbaar te maken voor publicatie met andere scholen. De projectlijn Veranderaanpak is gericht op het bestendigen van veranderingen in de school. Zij kunnen worden ingezet om een innovatietraject breder te trekken in de school.
-Het Leerlab krijgt toegang tot expertise uit de Expertpool van Kennisnet. De Expertpool levert op aanvraag van het leerlab inhoudelijke expertise op het gebied van professionalisering van docenten, leermiddelenbeleid (inkoop/aanbesteding), ict-infrastructuur en privacyvraagstukken.
-Elk leerlab voert zijn eigen onderzoek uit naar de effecten van gepersonaliseerd leren, professionalisering en ict.
-De leerlabs van Leerling 2020 zijn onderdeel van het overkoepelende Doorbraakproject Onderwijs en ICT. In dit project werken een groot aantal partijen samen om een overdraagbare, integrale en betaalbare aanpak op het gebied van gepersonaliseerd leren en ict te bewerkstelligen.

In de lijn keten dat wordt uitgevoerd door het Doorbraakproject Onderwijs & ICT is het doel om een soepelende werkende leermiddelen keten te realiseren.

In de keten van toegang tot het gebruik van digitale leermiddelen moeten systemen soepel en betrouwbaar met elkaar samenwerken, ongeacht wie de leverancier is. Ook moeten leraren en leerlingen snel en eenvoudig inzicht hebben in de voortgang van het leerproces. De ontwikkeling en implementatie van standaarden voor bijvoorbeeld het uitwisselen van informatie over de voortgang van de leerling wordt daartoe versneld. Voor aanbieders komt duidelijkheid over de standaarden die scholen vragen. We brengen de standaarden samen met aanbieders in de praktijk van het PO en de leerlabs VO.

Om tot een optimale keten te komen, realiseert het Doorbraakproject voorzieningen en wordt er versneld gewerkt aan standaarden en de implementatie daarvan. Dat gebeurt voor de toegang tot leermiddelen, maar ook voor de verbinding tussen leermateriaal, leerdoelen en de voortgang van het leerproces.

Ketenvraagstukken hebben een belangrijke relatie met standaarden en techniek. Toch is er steeds een duidelijke koppeling met onderwijsvraagstukken. Deze bepalen de noodzaak en urgentie van de ketenactiviteiten. In onderstaande video lichten mensen uit het onderwijs hun vragen toe, waar het gaat om de koppeling van leerdoelen, leermiddelen en leerinformatie.

Sectorakkoord VO

In het Sectorakkoord VO staan vijf ambities die de sector wil realiseren. De eerste twee ambities zijn ‘Uitdagend onderwijs voor elke leerling’ en ‘Eigentijdse voorzieningen’ en raken aan het doel van het project Leerling 2020.

Ambitie 1: Uitdagend onderwijs voor elke leerling

Scholen gaan nóg beter om met verschillen tussen leerlingen. De individuele talenten van leerlingen staan centraal. De structuur volgt de leerling en niet andersom. Leerlingen worden uitgedaagd, in alle schoolsoorten en op alle niveaus. Alles is erop gericht dat elke leerling optimaal presteert en zijn eigen talenten ontwikkelt.

Ambitie 2: Eigentijdse voorzieningen

Het onderwijs sluit aan bij de huidige generatie leerlingen en de ontwikkelingen in de maatschappij. Om het onderwijs nog beter toe te snijden op de individuele leerling, benutten scholen de mogelijkheden van ict en gebruiken zij digitale leermiddelen. Dankzij de inzet van digitale leermiddelen kunnen leerlingen individuele, passende leerroutes doorlopen. Ict is geen doel, maar een middel om gepersonaliseerd leren te ondersteunen en meer maatwerk te realiseren.

Onderzoeksnotitie gepersonaliseerd leren – Elk talent een kans: verkenning van gepersonaliseerd leren met ICT

De animatie ‘Gepersonaliseerd leren: hoe leert de leerling in 2020?’ is een vertaling van de verkenning in het najaar van 2013 onder koplopers. Ze verbeeldt waar scholen mee bezig zijn en welke vragen op hen afkomen.

  

 

 

Relatie Leerling 2020 tot de andere programmalijnen binnen het Doorbraakproject Onderwijs & ICT

Doorbraakproject-Onderwijs-ICT-programmalijnen

Schoolinfo – Leerling 2020
E-mail: leerling2020@schoolinfo.nl

Wij gebruiken de term gepersonaliseerd leren omdat veel scholen deze term gebruiken. Het is een paraplubegrip waarmee wordt bedoeld dat de leerling centraal staat en scholen in hun onderwijs aandacht besteden aan verschillen tussen leerlingen. De school probeert de leerling in zijn leerproces zo goed mogelijk te faciliteren door het verzorgen van onderwijs dat past bij het niveau en de talenten van de leerling. Gepersonaliseerd leren gaat over differentiatie. Differentiëren in de klas kan op verschillende manieren (met en zonder ict). Zo zijn er scholen die bijvoorbeeld werken met devices en digitale leersystemen, flexibele roosters waarbij er voor leerlingen meer keuze is, en/of werken met dagstarts en coaching. Gepersonaliseerd leren en differentiëren zijn brede begrippen waarbij vele toepassingen mogelijk zijn, aansluitend op de visie en het onderwijsconcept van de scholen zelf.