Binnen de leerlabs van serie 1 wordt onderzoek gedaan om te laten zien welke resultaten de scholen in de leerlabs opleveren. De verworven inzichten en ervaringen kunnen we beschikbaar maken voor de gehele sector. Alle scholen doen mee aan het landelijk onderzoek. De scholen kiezen zelf hoe intensief ze meedoen.

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) coördineert het onderzoek in opdracht van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT. Het onderzoek is uitbesteed aan een landelijk onderzoeksteam (LOT) bestaande uit onderzoekers van de Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden en onderzoeksbureau Oberon.

Waaruit bestaat het landelijk onderzoek?
Het onderzoek bestaat uit een basisonderzoek waaraan alle scholen meedoen en interventieonderzoek (verdiepingsonderzoek) waaraan scholen vrijwillig kunnen meedoen.
Basisonderzoek 
In het basisonderzoek worden de opvattingen van docenten over gepersonaliseerd leren met ict gemeten. Dit gebeurt door middel van een vragenlijst die drie keer wordt afgenomen. De vragenlijst wordt afgenomen onder alle docenten van de leerlabscholen.

Interventieonderzoek 
In het interventieonderzoek wordt gekeken naar zowel het proces van de interventies als de mogelijke effecten. Allereerst wordt gekeken op schoolniveau; de interventies in een school worden onderzocht. Dit levert voor de school direct informatie op over het proces en het effect van de interventie. Deze informatie kan de school ook weer gebruiken om het eigen proces van interventies aan te passen of te verbeteren. Daarnaast wordt op landelijk niveau gekeken. De specifieke interventies op het gebied van gepersonaliseerd leren met ict in de scholen geven gezamenlijk inzicht in de werkzaamheid van dergelijke interventies.

Uitlegposter over basis- en interventieonderzoek
De afdeling onderzoek van het ICLON (Universiteit Leiden) organiseert regelmatig een poster markt waarbij collega’s elkaar informeren over hun lopende onderzoeksprojecten. De Leidse onderzoekers van het Landelijk Onderzoeksteam hebben voor die gelegenheid een poster gemaakt waar ze het basisonderzoek en het interventieonderzoek uitleggen. Ter illustratie zijn de interventiebeschrijvingen van twee voorbeeldscholen uitgelicht (rechts op de poster). Daaruit valt op te merken hoe divers de interventies van deelnemende scholen binnen het onderzoek kunnen zijn.

Landelijk onderzoeksteam
Het landelijke onderzoeksteam (LOT) bestaat uit onderzoekers van de universiteit Utrecht, universiteit van Leiden en onderzoeksbureau Oberon.

LOT

Boven (l-r): Liesbeth Kester, Michael Buynsters, Ditte Lockhorst, Tineke Paas, Lysanne Post.
Onder (l-r): Wilfried Admiraal, Monika Louws, Amina Cviko.

Vind hier praktische informatie over het landelijk onderzoek voor Leerlabscholen serie 1

 

Met de VO2020-scan* van de VO-raad wil Leerling 2020 de voortgang van de Leerlabscholen monitoren. Een aantal vragen uit de scan geeft heel direct antwoord op vragen waar Leerling 2020 benieuwd naar is, als het gaat om de ontwikkeling die scholen doormaken op het gebied van gepersonaliseerd leren en ict. Denk bijvoorbeeld aan de vraag: Welke initiatieven onderneemt jouw school om onderwijs op maat aan te bieden aan leerlingen. Of: Zet je digitaal lesmateriaal in binnen het onderwijsproces of heb je daar plannen voor?

Omdat veel scholen al gebruik maken van de VO2020-scan, sluiten we graag aan bij dit bestaande instrument. Met de VO-raad is afgesproken dat naast de landelijke benchmark, een aparte benchmark wordt ingericht voor scholen die deelnemen aan de leerlabs van Leerling 2020. Op die manier kunnen we in kaart brengen welke ontwikkeling de leerlabscholen doormaken, vergeleken met niet-leerlabscholen. De leerlabscholen vullen 2x per jaar de VO2020-scan. Ga voor meer informatie en een stappenplan naar deze website.

*De ambities van scholen om het onderwijs beter te laten aansluiten op de behoeften van leerlingen en van de maatschappij werden in april 2014 verwoord in het Sectorakkoord. De VO2020-scan is speciaal ontwikkeld door de VO-raad om inzichtelijk te maken welke vorderingen er gemaakt zijn bij de realisatie van deze ambities.

De Kennisrotonde (onderdeel van NRO) is een online loket voor beantwoording van actuele kennisvragen uit en over het onderwijs. Iedereen kan via een online formulier onderwijsvragen stellen. Het gaat hier om concrete en onderzoekbare kennisvragen, zoals bijvoorbeeld ‘is het waar dat zelfsturing bijdraagt aan betere leerling prestaties?’ Het antwoord dat de Kennisrotonde geeft, wordt geformuleerd na een beknopte analyse van literatuur en/of raadpleging van deskundigen. Indien er weinig kennis beschikbaar is over de gestelde vraag, dan kan de Kennisrotonde ertoe besluiten om nieuw kortdurend onderzoek uit te zetten. Wil je meer informatie over de Kennisrotonde, bekijk dan hun korte en informatieve filmpjes.

De Kennisrotonde en Leerling 2020 hebben, in het kader van het Doorbraakproject, afspraken gemaakt over een intensievere samenwerking. Dit houdt in dat leerlabscholen die een vraag aan de Kennisrotonde willen stellen, dit via onze coördinator Onderzoek doen. Op deze manier hopen we vragen uit de leerlabs sneller te kunnen beantwoorden.en breder bekendheid te kunnen geven aan veelgestelde vragen.

Deze pagina wordt in het loop van het project aangevuld met nieuwe onderzoeksresultaten.

Bekijk hier de infographic van de landelijke resultaten

Onderdeel van het landelijk onderzoek is een eerste meting, waarin de opvattingen van docenten van leerlabscholen (60) zijn gemeten ten aanzien van onderwijs, gepersonaliseerd leren en ict-gebruik in het onderwijs. Van deze eerste meting, vind je in onderstaande infographic de resultaten.

De meting is afgenomen in de periode december 2015 – februari 2016. In totaal hebben 1602 docenten deelgenomen van 59 scholen. Het responspercentage is 35%.

Bekijk hier de infographic van de landelijke resultaten startmeting.