Docenten trainen in ict-vaardigheden? Bepaal het startniveau!

Het inzetten van een elektronische leeromgeving (ELO) vraagt wat van de ict-vaardigheden van de docent. Het IJsselcollege uit het leerlab Klassikale context heeft daarom besloten docenten extra training aan te bieden. Lees hoe de school dit heeft aangepakt. Het bepalen van het startniveau van de docent was de eerste stap.

Visie van het IJsselcollege

Het IJsselcollege heeft als doel om de leerling meer invloed te geven op het eigen leertraject en om het leren van de leerling tijds-, plaats- en methode-onafhankelijk te maken. Daarom heeft de school keuzewerktijd, het gebruik van laptops en een ELO ingevoerd. Om goed met een ELO om te kunnen gaan moet je als docent over voldoende ict-vaardigheden beschikken. Het IJsselcollege heeft daarom besloten om de vaardigheden van de docent in kaart te brengen en te vergroten.

Ict-vaardigheden vergroten, waar te beginnen?

Met de invoering van Moodle als ELO hebben de docenten van de onderbouw een training gehad. Bij het begin van deze training is er gekeken naar het startniveau van deze docenten. Hoe is dit startniveau vastgesteld?

  1. De indeling van deze niveaus werd gedaan door de ict-coördinator die een inventarisatie heeft gemaakt van wat de secties al in Moodle hadden gedaan.
  2. Vervolgens heeft ze van alle docenten een les bezocht.
  3. Aan de hand van deze bezoeken heeft ze een gesprek met de docenten gevoerd.
  4. Daarnaast hebben de systeembeheerders een vragenlijst opgesteld om de algemene digitale vaardigheden van docenten te meten.

Startniveau bepaald, en dan?

Op basis van deze resultaten heeft de coördinator een voorstel gedaan voor een indeling van de docenten. Docenten konden zelf aangeven waar ze zichzelf zouden plaatsen. De indeling heeft bepaald wat voor training de docenten hebben ondergaan. Bekijk de rubric die de ict-vaardigheden van de docenten in kaart brengt.

Wat is er bereikt met de trainingen?

In de trainingen wordt ingezet op de persoonlijke voortgang van de docenten op basis van het eigen niveau. Zo heeft elke docent goed in beeld wat zijn eigen voortgang is, op basis van het vastgestelde startniveau. Het vaststellen was een tijdrovende zaak: de lesbezoeken en gesprekken bleken intensief. Het IJsselcollege is nog steeds bezig met training in sectieverband.

Tops & tips bij het bepalen van het startniveau

  • Het inventariseren van de startniveaus zorgt voor een helder beeld van het niveau van de docenten. Dit zorgt ervoor dat sommigen een bijscholing krijgen en anderen een paar stappen kunnen overslaan.
  • Het indelen van de docenten in verschillende niveaus in combinatie met het volgen van de training geeft inzicht en maakt dat docenten ook van elkaar kunnen leren.
  • Bied de stof van de training op verschillende manieren aan (bijvoorbeeld zowel digitaal als in folio) naar gelang het (start)niveau van de docent.

Op zoek naar meer voorbeelden voor het vergroten van de ict-vaardigheden van docenten?

  • Het Greijdanus heeft zes bijeenkomsten georganiseerd voor de bewustwording en bekwaamwording van docenten op het gebied van ict in het onderwijs.
  • Nog meer praktische tips van het Coornhert Lyceum voor het organiseren van een startbijeenkomst voor docenten over het gebruik van ict in de les.

In 10 stappen naar een ict-applicatie voor jouw school

Hoe maak je als school een keuze voor een digitaal leerplatform, toetsapplicatie of digitaal portfolio? Op basis van de ervaringen van scholen uit de leerlabs maakte Schoolinfo een stappenplan, dat jou als school helpt om een keuze te maken.

, , ,

Comments are closed.