Randvoorwaarden

Gepersonaliseerd leren gaat om onderwijs waarbij de school probeert de leerling in zijn leerproces op maat te faciliteren. Wat heb je daar als schoolorganisatie voor nodig en wat zijn de kaders waarbinnen scholen mogen opereren? Enkele thema’s lichten we hieronder uit.

  • Financiering devices
  • Vier-in-balans-model
  • Onderwijstijd
  • Flexibele examinering

Financiering devices

Een laptop of tablet valt niet onder de definitie van lesmateriaal (zoals deze in de ‘wet gratis schoolboeken’ is opgenomen). Scholen hebben dus niet de verplichting om een laptop of tablet gratis aan de ouders te verstrekken. Het bezit van een laptop of tablet kan echter door scholen niet van ouders worden geëist, net zo min als ouders dit van de school kunnen eisen. Op het moment dat scholen volledig of grotendeels schoolboeken vervangen door digitaal lesmateriaal en het bezit van een laptop of tablet voor het leerproces noodzakelijk is geworden, dienen scholen hierin zelf te voorzien. De VO-raad wil dat het kabinet structureel regelt dat tablets en laptops erkend worden als leermiddelen, zodat scholen voldoende middelen ontvangen om ze aan te kunnen schaffen en in te zetten. Ook voert de VO-raad een lobby om het btw-tarief op digitale leermiddelen van 21% naar 6% te verlagen (net als studieboeken). Lees meer over deze lobby.

In de praktijk

In de praktijk gaan scholen gevarieerd om met de aanschaf van devices. Sommige scholen houden geld voor leermiddelen over en gebruiken dit voor (een deel van) de aanschaf van devices of het wifi-netwerk. Andere scholen redden dit financieel niet en vragen een bijdrage aan de ouders en maken afspraken met de aanbieders van devices. Daarover gaat dit volgende praktijkvoorbeeld: “Hoe financier je een device?”

Vier-in-balans-model

Kennisnet heeft onderzocht welke factoren van belang zijn bij het implementeren van ict in de school. Deze factoren zijn: visie, deskundigheid, inhoud en toepassingen en infrastructuur (zoals connectiviteit en draadloze netwerkverbinding). Kennisnet noemt de samenhang tussen deze randvoorwaarden het ‘vier-in-balans-model’. De kern is dat alleen het regelen van een van deze pijlers geen zin heeft: alle vier de pijlers dienen gezamenlijk te worden opgepakt om opbrengsten met ict te realiseren.

Onderwijstijd

Met de wet onderwijstijd, die per 1 augustus 2015 is ingegaan, is de urennorm per leerjaar en per leerling vervangen door een urennorm per onderwijssoort. Deze wet geeft scholen ruimte om met lesuren te schuiven bijvoorbeeld om leerlingen maatwerk te bieden.

Lees meer over de wet onderwijstijd op de site van de VO-raad.

Flexibele examinering  

Gepersonaliseerd leren vraagt om een flexibele examinering. Wat is er nu al mogelijk binnen de huidige wet- en regelgeving? Leerlingen mogen versnellen, verdiepen en verbreden.

Versnellen: Leerlingen mogen alle vakken, op één na, in het jaar voorafgaand aan het eindexamenjaar afronden. Dit betekent dat bijvoorbeeld een havist minstens één vak dient af te ronden in het vijfde leerjaar, de overige vakken mag de leerling een jaar eerder afsluiten.

Verdiepen: Leerlingen kunnen alle vakken min één op een hoger niveau volgen. Indien één of meerdere vakken op een hoger niveau is/zijn afgesloten, wordt dit vanaf schooljaar 2017-2018 op het diploma vermeld. Het wordt dan ook mogelijk om een herkansing te doen op het eigen niveau, als de leerling het examen op het hogere niveau niet haalt. Als een school leerlingen examen op een hoger niveau laat doen, kan de inspectie daarmee rekening houden bij het bepalen van het resultatenoordeel van de school. Neem als school hierover contact op met de inspectie.

Verbreden:
Leerlingen mogen extra vakken volgen en hierin examen doen. Er is geen maximum aantal vakken. Deze extra vakken tellen mee om de uitslag van het examen te bepalen. Hiermee kan de leerling zijn talenten tonen en wordt de doorstroom (stapelen) vergemakkelijkt. Ook kunnen leerlingen extra vakken kiezen met oog op het studiesucces in de vervolgopleiding.

Wijziging PTA aanmelden

Wanneer een leerling versnelt, vakken op een hoger niveau afsluit of in extra vakken examen doet dient het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) gewijzigd te worden. Wijzigingen in de ‘normale gang van zaken’ van het PTA moeten worden besproken met de betrokken docenten, leerlingen en ouders en worden goedgekeurd in de MR. Daarnaast moet de betreffende wijziging worden gemeld bij DUO.

Lees meer over dit thema op de website van de VO-raad.

Of bekijk dit artikel “Scholen vinden zelf rek en ruimte in de examenregeling”