Zelfregulatietool

Ik wil weten in hoeverre de zelfregulatie bij mijn leerlingen verandert.

Toelichting wat het instrument doet

De zelfregulatietool meet de zelfregulatie van leerlingen. Zelfregulatie is het vermogen om bewust of onbewust gedragskeuzes te maken die het leren kunnen ondersteunen. Zelfregulatie omvat veel domeinen, zoals van tevoren nadenken over een taak, plannen van werk, motivatie, leerstrategieën toepassen en achteraf een opdracht evalueren.

Op basis van alle stellingen in de vragenlijst zelfregulatietool [doc] [pdf] zijn er 15 schalen te maken, waarbij elke schaal één concept meet, bijvoorbeeld planning of doorzettingsvermogen. De schalen zijn afzonderlijk van elkaar te gebruiken en het is dus mogelijk om één of meerdere schalen af te nemen bij de leerlingen.

Doelgroep

Het instrument is geschikt voor bovenbouw basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Tijdsinvestering onderzoek

Naar schatting bedraagt de tijdsinvestering 8 uur. Het afnemen van de vragenlijst in de les duurt ongeveer 30 minuten.

› Bekijk een voorbeeld van een tijdsinvestering.

Bronnen

Op deze pagina vind je een overzicht van de bronnen waarop de tools zijn gebaseerd.

VOORBEREIDING

Hoe bereid je de afname van de zelfregulatievragenlijst voor?

Stap 1: Voor afname dienen ouders/verzorgers toestemming te hebben gegeven. Verder worden de gegevens vertrouwelijk behandeld. Individuele leerlingen mogen niet kunnen worden herleid uit de resultaten. Bekijk hoe je veilig omgaat met gegevens en toestemming regelt.

Stap 2: Vul het vak/de activiteit in op de juiste plaatsen in de vragenlijst als je de zelfregulatie van een specifiek vak/een specifieke activiteit wilt weten. Als je geen specifiek vak onderzoekt, dan kun je de vragenlijst zo gebruiken.

Stap 3: De vragenlijst is getest en geschikt bevonden, ook bij leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool. Specifieke woorden die afhankelijk zijn van de schoolcontext, bijvoorbeeld docent in plaats van leerkracht, kunnen aangepast worden. Zorg dat de inhoud wel hetzelfde blijft.

› Download de vragenlijst [doc] [pdf]

Stap 4: De vragenlijst is vrij lang (75 stellingen). Het is mogelijk om de vragenlijst in delen af te nemen. Je kunt zelf kiezen waar je de vragenlijst afbreekt.

Stap 5: Print de vragenlijst uit voor een afname op papier of bereid een online afname voor via bijvoorbeeld Survey Monkey of Google Formulieren.

› Bekijk de voor- en nadelen van afname op papier of digitaal.

UITVOERING

Hoe voer je de afname van de vragenlijst uit?

Stap 1: Geef uitleg aan leerlingen over het invullen van de vragenlijst:

  • De vragenlijst gaat over zelfregulatie voor (vak/activiteit) of voor school in het algemeen (vertel de leerlingen dat ze vragen gaan invullen over hoe ze werken voor school/vak/activiteit).
  • Vertel de leerlingen dat de vragen anoniem worden verwerkt. De leerling moet zich vrij voelen in het beantwoorden van de vragen.
  • Vertel de leerlingen uit hoeveel delen de vragenlijst bestaat.
  • De leerling leest een stelling en omcirkelt één van de 5 antwoordcategorieën.
  • Als de leerling klaar is, geeft hij/zij de vragenlijst aan jou of slaat hij/zij de antwoorden digitaal op.

Stap 2: Sla zowel de papieren als de digitale vragenlijst op een beveiligde plek op, bijvoorbeeld in een kast die afgesloten kan worden of op een pc met wachtwoord.

›Bekijk hoe je veilig omgaat met gegevens en toestemming regelt.

ANALYSE

Hoe analyseer je de verkregen antwoorden?

Stap 1: De antwoorden (cijfers 1-5) van leerlingen worden ingevoerd in het Excel-format. Bij een online afname kunnen antwoorden worden geëxporteerd naar Excel. Bij een papieren afname worden antwoorden handmatig ingevoerd in het Excel-format (invoertijd 3 minuten per leerling). Wanneer een leerling meerdere antwoorden of geen antwoord heeft gegeven dan vul je niets in.

› Download het Excel-format..

Stap 2: De antwoorden van leerlingen worden in het Excel-format geanalyseerd doordat het format eerst schalen maakt. De stellingen die samen één onderdeel van zelfregulatie meten vormen een zogenoemde schaal. De verschillende schalen kun je apart van elkaar interpreteren.

› Bekijk een overzicht van de schalen met bijbehorende stellingen.

Stap 3: Het Excel-format geeft informatie over de betrouwbaarheid, het gemiddelde en de standaardafwijking.

INTERPRETATIE

Wat vertellen de resultaten jou?

Interpreteer de gemiddelden en standaardafwijkingen van de 15 zelfregulatieschalen.

  • Schaal 1 t/m 9: Als leerlingen een hoge score hebben op één van deze schalen, betekent dat het veel voorkomt, bijvoorbeeld dat ze vaak een bepaalde strategie toepassen.
  • Schaal 10 t/m 15: als leerlingen hier een hoge score op hebben, betekent het dat een leerling vindt dat de schaal van toepassing is op hem of haar, dus dat hij/zij goed is zichzelf te motiveren of goed zelf het eindproduct kan controleren.

Aan de hand van de gemiddelde scores per schaal kan antwoord worden gegeven op de vraag in welke mate leerlingen zelfregulatiestrategieën gebruiken in het onderwijs.

› Bekijk hoe je de standaardafwijkingen interpreteert.

VERVOLGSTAPPEN

Wat kun je vervolgens doen met de resultaten?

  1. Je kunt het onderwijs aanpassen met als doel de zelfregulatie van leerlingen (verder) te verhogen.
  2. Zoeken naar onderliggende redenen voor een eventuele tegenvallende zelfregulatie. Hiervoor kunnen leerlingen en docenten worden geïnterviewd. Bekijk interviewtool docenten.