Wat zorg- en topsportbegeleiders van elkaar kunnen leren

Topsportcoördinator Mark Jeninga is op het Tabor College (locatie Oscar Romero) een pilot gestart met het doel meer maatwerk te bieden aan leerlingen die om uiteenlopende redenen niet alle lessen kunnen volgen. Bekijk de aanpak van het Tabor College.

Doel en aanleiding

Locatie Oscar Romero is een zogeheten Topsport Talentschool. Hier krijgen topsportleerlingen extra faciliteiten zoals vrijstelling van lessen aangeboden om school met topsport te combineren. Daarnaast gaat er veel extra aandacht naar zorgleerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Het doel van de pilot was om het leren voor de betreffende leerlingen nog meer plaats- en tijdonafhankelijk te maken en te onderzoeken of de begeleiding van topsporters en zorgleerlingen meer op elkaar afgestemd kunnen worden.

Op één lijn

Mark: “We merkten dat er niet echt één lijn zat in de begeleiding. De topsportleerlingen werden begeleid door de topsportbegeleider. Zorgleerlingen kregen de begeleiding van hun mentor, ondersteund door een zorgfunctionaris. Dit terwijl de begeleiding van deze leerlingen veel overeenkomsten heeft. We wilden daarom meer samenwerking tussen het zorgteam en de topsportbegeleiders.”

Aanpak

De pilot werd uitgevoerd samen met 14 leerlingen en 4 studiecoaches die de begeleiding van de leerlingen op zich namen. Het team van studiecoaches bestond uit 2 topsportbegeleiders, een mentor en een orthopedagoog (een zorgbegeleider). In een wekelijks begeleidingsgesprek tussen de leerling en de studiecoach werd bepaald welke acties nodig waren. Het werk kon worden ingepland in het huiswerklogboek. Van elk gesprek werd aan de hand van een sjabloon een kort verslag gemaakt. Deze verslagen waren voor de betrokkenen in te zien via Google Drive.

Inzicht

De studiecoaches zorgden er tevens voor dat de betrokken docenten inspeelden op de specifieke behoefte van een leerling. Bijvoorbeeld met de inzet van studiewijzers zodat leerlingen in hun eigen tempo konden werken. Voor een aantal leerlingen werd het Programma van toetsing en afsluiting (PTA) aangepast. Op deze manier zagen docenten in hoe ze kunnen inspringen op de behoefte van leerlingen.

Facilitering

Met uitzondering van de orthopedagoog, gaven de studiecoaches ook gewoon les. Deze docenten werden gefaciliteerd in uren. Voor de begeleiding van een topsportleerling kregen ze 12 tot 15 klokuren. Voor een leerling met een specifieke ondersteuningsbehoefte kregen ze 15 tot 20 uur. Richelle, de orthopedadoog, mocht een extra cursus doen, omdat ze haar taak als studiecoach bovenop haar normale werkzaamheden deed.

Evaluatie van de pilot

De meeste leerlingen en ouders beoordelen de begeleiding door de studiecoach na een half jaar als positief. “Mijn dochter heeft normaal tijdens de toetsweken heel veel stress. Door de ondersteuning bij de planning en spreiding van het werk, werd de stress veel minder. Ik heb thuis nog nooit zo’n rustige toetsweek gehad. We geloven nu dat zij de examens ook wel aankan”, vertelt een ouder van een pilotleerling.

Op dreef

Dankzij de pilot werken zorgbegeleiders en topsportbegeleiders samen in een team waarin ze veel van elkaar leren. Zo steken topsportbegeleiders veel op van de nauwkeurige verslaglegging van zorgbegeleiders. En zorgbegeleiders zien nu de mogelijkheden die er zijn in leren op maat. Ook docenten zijn zich nu meer bewust van het maatwerk dat al geleverd wordt. Sommige docenten grepen de pilot zelfs aan om echt nieuwe vormen van maatwerk te ontwikkelen. Zo maakte wiskundedocent Adri Knop voor een leerling uit de pilot een Google Classroom.

Op de foto staand (vlnr) Richelle Hoogendam (orthopedagoog), Carlan van der Meulen (mentor), Rianne Blaauboer (topsportbegleider). Zittend vlnr Mark Jeninga (topsportcoördinator), Vincent Kramer (topsportbegeleider).

Keuze aan de leerling

Adri: “Ik gebruikte Google Classroom al voor klas 3. Voor de pilotleerling leek het mij ook een uitkomst. Het aanbieden van de leerstof gaat flexibeler en het inleveren van opdrachten is makkelijker te monitoren. Leerlingen zijn erg gevoelig voor open plekken in hun schema of een rood vlak als iets nog niet af is. De leerling mag zelf kiezen met welk hoofdstuk hij begint en mag zelf aangeven wanneer hij klaar is voor de toets. Bewaar je het makkelijkste voor het laatst of begin je het jaar relaxed? De keuze is aan de leerling, maar ook de verantwoordelijkheid. Afspraak is afspraak. ‘Ik heb niet bepaald wanneer je de toets doet, dat heb je zelf gedaan!’”

Verbeterpunten

De 4 studiecoaches zetten hun activiteiten de rest van het schooljaar voort. De school wil verder aan de slag met het aanbieden van scholing voor studiecoaches. Daarnaast moeten er betere afspraken worden gemaakt met leerlingen en ouders over de voortgang van het traject en wat de gevolgen zijn als die niet worden nageleefd. Ook zijn het bevorderen van deskundigheid op het gebied van het bereiken van onderbouwdoelen en exameneisen en het wegnemen van weerstand bij docenten verbeterpunten. In schooljaar 2017-2018 worden daarom ook vakcoaches ingezet die per sectie gaan onderzoeken welke ruimte er in het curriculum is en hoe bijvoorbeeld het PTA kan worden aangepast. Ook wordt er gewerkt aan een breder draagvlak door docenten te informeren (onderwijscafé, plenair informeren, personeelsbullletin, individuele contacten), maar ook door sturend te zijn. Mark: “Als we het doen, moeten we het goed doen. Geen vrijblijvendheid.” Tabor College (locatie Oscar Romero) maakt deel uit van het leerlab LOOT – Veranderende rol van docent en leerling.

, ,

Reacties2

  1. Jan Koster juli 26, 2017 at 9:13 am #

    Ga verder, check http://www.summar.io en http://www.maius.nl en schoolpoort.nl! Kom kijken en praten in VHBO Bonnefantencollege Maastricht.

  2. Linda Tol april 21, 2017 at 5:59 am #

    Prachtig voorbeeld van gepersonaliseerd leren. Dit biedt niet alleen perspectief voor topsport- en geïndiceerde zorgleerlingen maar voor alle leerlingen! Met als (bij)effect meer eigen verantwoordelijkheid voor hun leerproces. Goed bezig!
    Linda Tol